Home » Contact/info » Huurvoorwaarden
Algemene huurvoorwaarden
PDF – 40.6 KB 149 downloads

Algemene huurvoorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het verhuren en leveren van goederen en in
kader daarvan te verrichten werkzaamheden. Afspraken, afwijkend van deze voorwaarden, zijn slechts bindend
indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Algemene voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van
toepassing, tenzij door ons schriftelijk bevestigd.

Huurperiode
Bij het bepalen van de huurperiode worden alle dagen inclusief zaterdagen, zon - en feestdagen en andere vrije
dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een volledige dag.

De opdrachtgever, verder ook aan te duiden als huurder, dient de gehuurde goederen uiterlijk op de
overeengekomen dag en tijdstip te retourneren.

Indien de gehuurde goederen niet binnen de overeengekomen termijn worden geretourneerd, hebben wij het recht
de huurprijs door te berekenen tot de dag dat de gehuurde goederen alsnog geretourneerd worden.

Bezorgen/afhalen/levertijd
Mits overeengekomen, worden de gehuurde goederen afgeleverd dan wel opgehaald op het door de opdrachtgever opgegeven adres.

Indien aflevering op verzoek van de huurder wordt uitgesteld, zijn wij bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen.

Risico
Bij bedrijfsmatig gebruik van de gehuurde goederen zijn deze vanaf het moment van overdracht voor risico van de huurder, welke zorg dient te dragen voor verzekering.

Eventuele schades aan terrein e.d. kunnen uitdrukkelijk niet op verhuurder worden verhaald.

Van af het moment dat de huurder de zaak in ontvangst heeft genomen, komt het volledig voor zijn risico.

Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van de zaak dient direct na ontdekking door de huurder aan verhuurder te worden gemeld.

Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering, dan wel bezwaring van de zaak dient de huurder de nieuwwaarde van de zaak, volgens de op dat moment geldende prijslijst aan verhuurder te vergoeden.

Huurderverplichtingen
De huurder dient de goederen in dezelfde staat terug te brengen als waarin hij deze heeft ontvangen, wat inhoudt dat deze goed zijn onderhouden en geheel gereinigd zijn, e.e.a. behoudens de normale slijtage.

De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goede huurder te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan de huurder ter hand gestelde bedieningsvoorschriften in acht genomen dienen te worden.

Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van een door ons gegeven telefonische toestemming.

De huurder is verplicht elke schade en/of gebrek aan het gehuurde onmiddellijk telefonisch aan ons te melden.

Onderhoud/herstel
De kosten voor herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, eventuele schoonmaakkosten daaronder begrepen, zijn voor rekening van de huurder.

Eigendom/inspectie
Wij behouden te allen tijde het eigendom van de door ons verhuurde goederen en door ons wordt derhalve het recht voorbehouden het gehuurde te allen tijde te controleren of te doen controleren. De huurder verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen.

Verbod aan huurder
Het is de huurder verboden:

A: de zaak aan derden ten gebruik af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of om het op
andere wijze te vervreemden;

B: de zaak geheel of gedeeltelijk te demonteren.

C: enige reparatiehandeling aan de zaak uit te voeren of uit te doen voeren, tenzij met de uitdrukkelijke en telefonische
toestemming van verhuurder. Ondanks toestemming van verhuurder om de reparatie te verrichten door huurder, is
huurder aansprakelijk ingeval de reparatie onoordeelkundig is verricht.

Schade
Ter vermijding van de kans op schade of letsel voor zich zelf of door derde en ter voorkoming van schade aan de zaak of zaken van derden, dient de huurder van de zaak zowel in als buiten gebruik met vereiste zorgvuldigheid en eventueel met inachtneming van de bijbehorende gebruikaanwijzing te handelen. Alle kosten i.v.m opbouw, montage , afbouw , demontage , schoren , stabiliseren , stalling etc. van zaken komen voor rekening en verantwoording van huurder.

Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade cq ongelukken tijdens verhuur ( met of zonder begeleiding).

MTR-Verhuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor de gevolgen van ongevallen tijdens het gebruik van de gehuurde goederen.

Mocht MTR-Verhuur in tegenstelling tot voorgaande bepaling onverhoopt toch aansprakelijk kunnen worden gesteld, dan zal deze aansprakelijkheid worden beperkt tot maximaal 10 maal de huurprijs van de gehuurde zaken.

Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient het gehuurde uitsluitend contant betaald te worden. Of doormiddel van een factuur.

Annulering
Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, ten gevolge van wat voor oorzaak dan ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.

Als de annulering door ons geaccepteerd wordt, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen.